El- og fjernvarmesystemerne i København bliver mere dynamiske i takt med, at der indføres løsninger med batterier, varmelagring, varmepumper og fjernvarme med meget lave temperaturer.

Ejendomsejere, der repræsenterer over ti procent af bygningsmassen i Københavns Kommune, er partnere i Energispring og lover dermed at effektivisere deres energiforbrug. Benchmarking af data er med til at skabe øget bevidsthed – og handling i form af uddannelse og investeringer.

Certificeret energiledelse efter ISO 50001 er motoren bag et løft af energistyringen i 800-1.200 detailbutikker landet over. Målet er at spare 20 procent af energiforbruget og dermed at spare penge, få bedre drift og understrege Coops samfundsansvar.

Elnetselskabernes investeringer i elmålere skal følges op med systematisk brug af data til at optimere drift & vedligehold og planlægning af en fremtid med mere decentral elproduktion og fleksibelt elforbrug, vurderer Senior Vice President Henrik Mørck Mogensen fra Kamstrup.

Det europæiske forsknings- og udviklingsprojekt SmartNet skal inddrage erfaringer med intelligent styring af 30 pool-huse i Blokhus og Blåvand. Styringen skal både gavne sommerhusejere og turister – samt elnetselskaber og det overordnede energisystem. Fra dansk side deltager bl.a. netselskabet SE, DTU Compute, NOVASOL og Energinet.

Verdens mange millionbyer har brug for store, bæredygtige løsninger. De fleste danske virksomheder er for små til for alvor at kunne begå sig, så samarbejde om systemeksport fremfor salg af enkeltkomponenter kan være vejen frem.

En sænkelse af elafgiften var ikke en del af gårsdagens skatteudspil fra regeringen. Det er ærgerligt, fordi det vil give en gennemsnitlig dansk familie en betydelig skattelettelse, og samtidig er forudsætningen for, at der kommer gang i den grønne omstilling indenfor transport og varme.

Energieffektive malls på Filippinerne kan vise, hvordan danske virksomheder kan samarbejde om at levere systemløsninger. Også andre steder i verden står danske konsortier på spring for at sælge pakker i stedet for produkter.

Ansøgningsfrist 12. sept. 2017 helt frem til kl. 24:00 ELFORSK uddeler én gang om året 25 mio. kr. i støtte til forsknings- og udviklingsprojekter og mindre demonstrationer. Projekterne skal ligge inden for to hovedspor: Bygninger og industri.

NRGi Net har takket være målerdata fra familier og firmaer fået et bedre overblik over elnettets beskaffenhed. I løbet af i år vil NRGi Net også kunne lave forudsigelser for belastningen af dele af elnettet. Den ekstra viden kan bruges til at optimere drift, vedligehold og investeringer.

It-sikkerhed er vores fælles ansvar, mener Kamstrup, der har sikkerhedsspecialister, også kaldet etiske hackere, til at deltage i udviklingen af sine produkter.

Dansk Energi, Branchefælleskab for Intelligent Energi, Energinet og DI vil skabe bedre rammer for aktivering af fleksibelt forbrug med nyt fælles oplæg.

Hackere har skabt blackout i Ukraine og nervøsitet i de baltiske lande. Også danske energiselskaber skal være årvågne, anbefaler ekspert i cybersikkerhed.

Ny måde at kommunikere og handle energi på kan blive en guldgrube for nogle og et fallitbo for andre. Endnu er det uklart, om blockchain er et fatamorgana, men de fleste energiselskaber gør formentlig klogt i at sætte sig ind i muligheder og trusler.

Blockchain-teknologien spås en stor fremtid inden for bankverdenen, e-handel – og i forsyningssektoren. Men hvad er blockchain? Og hvordan kan teknologien bruges i eksempelvis energisystemet?

Energinet.dk har netop besluttet, at de vil tillade opstart af afregning på timebasis fra 1. december 2017. Herefter kan private husholdninger og mindre virksomheder afregnes på timebasis – den såkaldte flexafregning. Beslutningen betyder, at kunderne og dermed samfundet kan få yderligere værdi af de fjernaflæste målere, som alle frem mod 2020 vil have i deres hjem.

16 midt- og vestjyske forsyningsselskaber udruller 210.000 målere til deres kunder. Data på tværs af el, vand og fjernvarme samles i en fælles forbrugerportal.

Energikommissionen peger i sin rapport på elektrificering og fremme af fleksibiliteten i energisystemerne som omdrejningspunkter for fremtidens energipolitik. Intelligent Energi glæder sig over rapporten og foreslår at omsætte Energikommissionens smart energi anbefalinger til konkrete initiativer i regeringens Handlingsplan for Smart Energi.

Ministeriet har netop sendt en længe ventet bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) i høring. Bekendtgørelsen påtænkes sat i kraft 1. juli 2017. Ansøgningsrunden påtænkes afholdt i perioden 1. juli til 25. oktober 2017.

Ved det seneste møde i indsatsområdet Det smarte net (d. 10. marts) blev det besluttet at tilføje batterianlæg og komponenter til iEnergis produktkatalog for smartgrid komponenter til distributionsnettet.

Der skal fortsat stilles krav til energirenovering af eksisterende bygninger, og bevidstheden skal højnes om bygningers rolle som en fleksibel energiforbruger i fremtidens el-, gas, varme og vandforbrug. Det er to hovedbudskaber, når Branchefælleskab for Intelligent Energi fredag samler de centrale aktører i og omkring energisektoren.

Onsdag indviede Radius og ABB et stort batteri i Københavns nye bydel i Nordhavnen. Batteriet kan mindske belastningen af elnettet og bidrage til en mere omkostningseffektiv drift, der kommer forbrugeren til gavn. Det er derfor vigtigt at forsyningerne får luft til at afprøve innovative og effektive løsninger.

Ny abonnementsordning for varmepumper giver tusindvis af danskere mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm i stedet.

Kamstrup skal producere en million elmålere, koordinere logistik for Danmarks største udrulning, sørge for samspil med Radius’ IT-system og varetage drift til 2034.

Verdens første kommercielle Vehicle-To-Grid-projekt har siden september 2016 leveret frekvensregulering til elnettet, og der er mange flere bi-direktionale batterier på vej på nettet. I løbet af 2017 får el-installatører pligt til at registrere nye batterier.

Energispareindsatsen for 2016-2020 blev fredag underskrevet. Som noget nyt kan der indberettes energibesparelser ved etablering af store varmepumper i fjernvarmeproduktionen fra 1. januar 2017.

En bred vifte af løsningsforslag, som kan bringe Danmark et væsentligt skridt nærmere integration af energisystemer på tværs af sektorer. Det er resultatet af Platform for Smart Energis arbejde, og de blev i går overdraget til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Ministeren glædede sig over et værdifuldt input fra branchen til ministeriets videre arbejde med smart energi.

Fleksibelt energiforbrug er et emne i det nye regeringsgrundlag. Det blev bemærket i går på en konference i Aalborg om det snart afsluttede forsknings- og udviklingsprojekt TotalFlex, der har udviklet en markedsplads for handel med fleksible ydelser til elnettet.

Den nye Trekløverregeringen vil arbejde for at fremme integration af energisystemer på tværs af lande og sektorer (el, varme, gas, transport og forsyning) og arbejde for en effektiv udnyttelse af ressourcerne. iEnergi er positiv over regeringens fokus på at nedbryde barrierer mellem forsyningssektorerne og fremme fleksibilitet i anvendelse af energien.

Ved at flytte pumpernes elforbrug til tidspunkter hvor elektriciteten er billig og mere grøn, opnår Koldings lokale forsyningsselskab, BlueKolding, betydelige besparelser.

Årsmøde i Branchefælleskab for Intelligent Energi: El, vand, varme og gas skal blive bedre til at arbejde sammen for at blive mere effektive og udvikle nye løsninger sammen med det øvrige erhvervsliv.

Innovation er den gødning, der skal til, for at der oven på vores gode infrastruktur til vand, varme, gas og el kan spire nye idéer og løsninger, der kan højne værdien af vores energisystem og skabe vækst og velfærd.

Alle Folketingets partier – minus Enhedslisten og Alternativet – har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed får såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark en afgørende politisk håndsrækning.

Tilskuddet til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – også kendt som EUDP – har de seneste år været faldende. Fra 2015 til 2016 faldt EUDP-støtten fra 430 mio. kr. til 188 mio. kr. Hvis Danmark skal fortsætte med at bringe innovative løsninger på markedet, må EUDP-støtten ikke forringes yderligere på finansloven for 2017.

DEBAT: Forsyningssektoren må ikke fastlåses i et ufleksibelt effektiviseringsspor uden innovationsråderum. Innovation er vigtig, hvis Danmark fortsat skal være et pionerland. Det skriver en bred skare af aktører i forsyningssektoren, herunder Intelligent Energis formand Knud Pedersen.

Først måler vi og indsamler data, dernæst visualiserer og analyserer vi – og så er vi klar til at effektivisere energisystemet og give kunderne nye valgmuligheder. Digitaliseringen af den danske energisektor er i fokus i det internationale magasin om energi og klima, Foresight, der udkommer i dag.

Et nyt multienergianlæg i Billund har sat Danmark på landkortet. Men det ville kunne endnu mere, hvis det ikke var for silotænkning i energilovgivningen. Regeringens nye forsyningsstrategi bør være afsæt til at rive væggene i siloerne ned mellem energiarterne for at skabe nye løsninger, opfordrer Branchefællesskab for Intelligent Energi.

Fjernvarme, energibesparelser og varmepumper er tre væsentlige ingredienser i et fremtidigt fossilfrit energisystem. Sådan lyder det fra en af de forskere, der i to dage skal diskutere fremtidens energiforsyning i Aalborg. Vigtigt at tænke på tværs af forsyningsarterne og få brugt den stadigt grønnere strøm i opvarmningen, lyder det fra Dansk Energi.

Dobbelt gevinst vækker international opsigt: Billund Vand øger produktionen af biogas med 60 procent og reducerer slammængden med 50 procent.

D. 6. september blev Første spadestik til en mere resilient fremtid blev taget i går, hvor Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Green Tech Centers bestyrelsesformand Mogens Vig Pedersen og formand for Resilience Lab Denmark, Lotte Thøgersen i fællesskab satte spaden i jorden.

Energinet.dk og Dansk Energi udvikler videre på rammerne for det frie elmarked. Udnyttelse af data er et fokusområde.

Forskningen i energiteknologi og -udvikling får endnu engang med sparekniven i det forslag til Finanslov, som regeringen fremlagde i går. Det er en meget uheldig tendens, som bør stoppe, hvis Danmark skal bevare sin førerposition indenfor energirigtige løsninger.

Over 3.000 specialister i elforsyning fra hele verden er i denne uge samlet til konference i Paris, og solceller er et af de emner, der ligger helt i top, hvad angår opmærksomhed. Baggrunden er to helt nye udbud, der varsler en ny æra i elforsyningens historie.

D. 22. august offentliggjorde Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Rapport om forsyningssektorernes effektiviseringspotentiale udarbejdet af McKinsey & Company samt Struensee & Co. Rapporten belyser effektiviseringspotentialet, barrierer og initiativer i forsyningssektorerne el- og gasdistribution, fjernvarme, drikke- og spildevand samt affaldsforbrænding.

København slår igen rekorder på energiområdet, skriver Dagbladet Politiken, der har besøgt rensningsanlægget, Lynetten, som ligger på Refshaleøen i København. Her har man det sidste halve år udvundet rekordstore mængder energi fra københavnernes ”tis, lort og opvaskevand”. En smart udvinding af energi, der foregår på flere anlæg rundt om i hele landet.

Energiforsyningen bliver mere elektrificereret, mere forbundet, mere decentral og mere energieffektiv, forudsiger bestyrelsesformand og adm. direktør Jean-Pascal Tricoire fra Schneider Electric under et besøg i Danmark.

Efter et års arbejde med en model, der kan give kunderne timeafregning, har Energistyrelsen opgivet opgaven og sendt den tilbage til aktørerne på elmarkedet. Det er ærgerligt, at timeafregningen er yderligere udskudt, mener Dansk Energi.

Energinet.dks netop offentliggjorte forsyningssikkerhedsredegørelse viser, at det bliver svært at sikre danskerne maksimalt fem minutter uden strøm pr. år på grund af manglende produktionskapacitet. Dermed er der risiko for, at vi ikke når Energinet.dks egen målsætning for forsyningssikkerhed.

Billund Vand er i dag et eksempel på, hvad man kan opnå ved at integrere på tværs af forsyningssektorer, men samtidig at der stadig er en række sten på vejen, der blandt andet betyder, at de i Billund fyrer for gråspurvene.Det skriver Jeppe Røn Hartmann, konsulent i Branchefælleskab for intelligent energi, i det seneste nummer af magasinet "Teknik & Miljø":

På et møde mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og iEnergi kvitterede ministeren for samarbejdet, som han ser som centralt for intelligent energisystem.

Amerikansk tale blandet med ord på tysk, fransk, dansk og islandsk svirrede i luften i går på BIOFOS’ Renseanlæg Avedøre, hvor et nyt Power2Gas-anlæg blev indviet. Det såkaldte BioCat-anlæg bruger el til at øge produktionen af biogas, og det er der mange andre end projektdeltagerne, der synes, er interessant.

Digitalisering er en global megatrend – norske eSmart Systems vil gøre det let for forsyningsselskaber at nyttiggøre de mange data, der følger i kølvandet på fjernaflæste målere.

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0

Det går langsomt med udrulning af varmepumper og elbiler. Det skal der gøres noget ved, ligesom der skal ske noget med den ikke-kvoteomfattede sektor. Det er anbefalinger fra Klimarådet, som netop har offentliggjort sin rapport ”Afgifter der forandrer”. Intelligent Energi bakker op om flere af rådets forslag og efterlyser politisk handling.

Spørgsmålet om, hvordan vi bedst sikrer et digitalt elnet bringer konkurrenter sammen. Eksperter fra energisektoren i hele Danmark mødtes onsdag for at diskutere standarder for IT-sikkerhed.

Det internationale forskningscenter CITIES holder møde på DTU i disse dage. Centerlederen Henrik Madsen fastslår i en klumme i bladet # Smart Energi, at der er meget at hente på at koble it og energi – et emne, der også bliver foldet ud på Energiens Topmøde den 9. juni.

’Fremtidens energisystem er et energisystem med integration på tværs af forsyningsarter som nøgleord, men vi skal hele tiden huske at sætte mennesket i centrum. Den grønne omstilling er ikke et teknologiprojekt - vi skal tænke i fordele for den almindelige dansker: Komfort, bekvemmelighed, sundhed og miljø’.

Region Hovedstaden har besluttet at fortsætte sin støtte til strategisk energiplanlægning frem til 2018. Regionsrådet har bevilget fem millioner kroner til projektet ’Energi på Tværs’, der i fase 1 har gødet jorden for en energi- og klimavision for Danmarks tættest befolkede område. Målet er en fossilfri el- og varmesektor i 2035 og total fossilfrihed i 2050.

Platform for Smart Energi holder møde d. 20. april og vil drøfte første bud på barrierer og løsningsforslag, der kan fremme integrationen på tværs af forsyningssektorer.

iEnergi er særligt glad for udmeldingen om, at fleksibilitet skal sikre, at vi anvender den vedvarende energi bedre. Vi ser frem til, at vi med Platform for Smart Energi kan levere kvalificerede indspark til kommissionens arbejde om fremme af fleksibelt forbrug og optimal ressourceanvendelse på tværs af forsyningssektorer

Onsdag d. 6. april lanceres kampagnen Energy Solutions på en konference i europaparlamentet. Lanceringen er resultatet af et samarbejde i mellem det danske medlem af Europaparlamentet, Morten Helveg Petersen (R), og Dansk Energi. Energy Solutions samler repræsentanter fra energisektoren og medlemmer af Europaparlament til en diskussion på tværs af værdikæden om holistiske og horisontale løsninger for energisystemet.

Danmark kan og skal også i fremtiden skal være foregangsland inden for grønne og kommercielt bæredygtige løsninger. Men det kræver politisk handling og et opgør med barrierene. Det skriver Ole Pedersen Johnsen, direktør i Billund Vand, og Helle Juhler-Verdoner, branchechef i Intelligent Energi, i Horsens Folkeblad

Torsdag underskrev Brønderslev Forsyning kontrakten til et nyt solenergianlæg, der er det første af sin slags i verden – det kan nemlig både omdanne sollyset til strøm og varme. Men høj PSO-betaling på strøm er en barriere for flere succeshistorier.

Medlemmer af iEnergi har nu mulighed for at synliggøre og belønne et smartgrid /smart energy-projekter, som fortjener international bevågenhed. Se vedlagte pressemeddelelse fra International Smart Grid Federation, som iEnergi er det nationale medlem hos.

Den stigende mængde fluktuerende vedvarende energi fra vind og sol medfører et endnu større behov for at fokusere på balancen mellem produktion og forbrug på elmarkedet. Et af de redskaber, som kan bidrage til dette, er batterier. Ifølge GSGF er det langt fra urealistisk, at batterier kan blive en rentabel del af løsningen på relativ kort sigt.

Tidligere har løsninger til intelligent bygningsstyring fokuseret på teknikken og på at optimere energiregnskabet. Men de nyeste produkter sætter forbrugeren i centrum, fortæller Helle Juhler-Verdoner, chef for branchefællesskabet for Intelligent Energi, i indstikket "Byggeri" i dagens udgave af Jyllandsposten.

Energistyrelsen og Energi-, Forsynings og Klimaministeriet har sammen med Branchefællesskab for Intelligent Energi etableret en Platform for Smart Energi, der har holdt sit første møde den 7. januar 2016.

Aalborg Kommune har investeret i et nyt anlæg til produktion af biogas. Dermed kan Aalborg, som den første kommune i Danmark, nu lave mere energi, end de benytter, når de håndterer spildevand. Overskuddet af energien skal blandt andet bruges til cementvirksomheden Aalborg Portland, ligesom busser i og omkring Aalborg skal udnytte biogassen i deres kørsel.

Nøjagtige målinger af energiforbrug i private hjem kan bane vej for energibesparelser og dialog om energirenoveringer. Det viser et projekt gennemført blandt 200 boligejere i Middelfart Kommune.

De tekniske hindringer for at styre elforbrug hos kunder, hvad enten det drejer sig om store og små varmepumper, spildevandsanlæg, køleanlæg i supermarkeder, væksthuse, sommerhuse med swimmingpools eller elbiler, er ved at værre ryddet afvejen. Hvis politikerne ønsker et optimeret energisystem, kan de få det.

Tung snak om teknik kan blive en kæp i hjulet for den grønne omstilling af varmesektoren. Det konkluderer ny rapport om markedet for varmepumper til private husstande, der blandt andet har analyseret kundekommunikationen. Det er en skam, for varmepumper er ofte et billigt, komfortabelt og grønt alternativ, når danske parcelhusejere skal udskifte oliefyret.

Et nyt studie fra Aalborg Universitet viser ifølge Energy Watch, at Midler til forskning i smart energi for omkring 2,6 mia. i løbet af de sidste ti år har sikret Danmark en "unik position" inden for området sammenlignet med andre nordiske lande.

Torsdag skød Branchefællesskab for Intelligent Energi gang i arbejdet med den nye Platform for Smart Energi, sammen med Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Opgaven for parterne er at finde løsninger til fremtidens smarte energisystem.

Energistyrelsen og Branchefælleskabet for Intelligent Energi har i dag samlet centrale aktører indenfor energi-og forsyningsområdet i samarbejdet Platform for Smart Energi. Målet er både at finde svar på, hvordan vi bedst udvikler fremtidens smarte energisystem men også at udvikle relevante fyrtårnsprojekter med forretningspotentiale, der kan demonstrere danske systemløsninger og være med til at sætte skub i udviklingen.

Gårsdagens aftale om udmøntning af den såkaldte energireserve giver en indsprøjtning på 208 mio. kroner til nye energiteknologier i Danmark. Og pengene er godt givet ud til en sektor, der sidste år eksporterede teknologi for over 74 mia. kroner.

Den 15. december 2015 blev EU-Parlamentet, Rådets formandskab og EU-Kommissionen enige om teksten i den nye persondataforordning – samt et direktiv om databeskyttelse for politiet og strafferetsmyndigheder.

Energisektoren har stor succes med at hente midler hjem til forsknings- og udviklingsprojekter i EU's Horizon2020-program. Tallene vidner om et stærkt dansk udviklingsmiljø inden for energi, da der er skarp konkurrence om midlerne mellem medlemslandene, siger vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge.

Ved Årsmødet præsenterede Intelligent Energi anbefalinger til fremtidens el-marked: De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! Anbefalingerne skal ses i lyset af, at arbejdet med Markedsmodel 2.0. i foråret ikke nåede så langt som vi havde håbet.

iEnergis net- og it-sikkerhedssøjle udarbejdet 10 overordnede anbefalinger til øget fokus på it-sikkerhed i ud-budsprocesserne. Kun ved at tage aktiv stilling til sikkerheds-niveauet kan selskaberne sikre, at de får det niveau, der efterspørges og betales for.

Elforbrugere på Bornholm har de seneste 4 år skaffet viden om fleksibelt elforbrug gennem forskningsprojektet, EcoGrid, som er det største af sin art i Europa. Projektet har netop fået ny bevilling på 48,6 millioner kr. til at fortsætte af energiforskningsordningen, EUDP.

Intelligent Energis årsmøde d. 18. november 2015 var en stor succes – både hvad angår deltagelse og indhold. Årsmødetemaet var ”fra Smart Grid til Smart Energi”.

Markedet for fleksible løsninger på elmarkedet vokser i Frankrig og står stort set i stampe i Dannmark. Det fremgik af en række oplæg og debatter i går på årsmødet i Branchefællesskab for Intelligent Energi (iEnergi).

I går blev der indgået finanslov for 2016 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative. Finansloven vil ifølge branchechef Helle Juhler-Verdoner generelt hæmme den grønne omstilling

Energistyrelsen og Branchefælleskabet for Intelligent Energi samler i dag centrale aktører i Danmark til en ny platform for arbejdet med smart energi. Det løfter parterne sløret for i dag på Intelligent Energis årsmøde, der finder sted i København.

De nye bekendtgørelser som skal erstatte Stærkstrømsbekendtgørelsen træder først i kraft 1. jul 2016.

Dansk Energi har den 3. november offentliggjort Giv Energien Videre, hvori der peges på seks udfordringer 2020-2030. Intelligent Energi har interesse i alle dele af det videre arbejde i Dansk Energi, med at udmønte anbefalinger til de seks udfordringer frem mod Energiens Topmøde i juni 2016.

Det er langt billigere at satse på anvendelse af den vedvarende energi, gennem fleksibelt forbrug end f.eks. at etablere spidslastkapacitet til de relativt få timer, hvor der mangler el-produktion fra vedvarende energikilder. Det er konklusionen i en smart energi-analyse, som Dansk Energi og Energinet.dk offentliggjorde den 2. november 2015.

Fødevarer, søfart, medicin, turisme og energi står til sammen for en markant del af den danske eksport og beskæftiger i alt mere end 300.000 danskere. De fem styrker for Danmark vil gerne finde løsninger på Danmarks vækstudfordring, og præsenterede d. 9. november derfor tre trædesten til vækst på en konference på Christiansborg.

Tredje version af Netsøjlens produktkatalog for smartgrid-komponenter til distributionsnettet er udgivet og sendt til alle netselskaber. Produktkataloget viser netselskaberne, hvilke smartgrid-komponenter, der er på markedet. Samtlige komponenter er hyldevarer, som kan bestilles i dag – det er altså ikke komponenter, som først skal udvikles.

Der er god, langsigtet samfundsøkonomi i at satse mere på fleksibelt elforbrug, men her og nu er det svært at skabe en business case for de virksomheder, der forsøger.Sådan kan man sammenfatte et af hovedbudskaberne fra en velbesøgt, international konference arrangeret af Dansk Energi om resultaterne fra det ambitiøse forsknings- og udviklingsprojekt iPower.

AAU gennemfører i øjeblikket et forskningsprojekt under navnet SmartC2Net. På næste uges i European Utility Week i Wien vil det være muligt at se live demo af projektet.

SEAS-NVE NET A/S og DONG Energy Eldistribution A/S har i fælleskab gennemført et forsøg, der har haft til formål at afdække, i hvilket omfang alm. husholdningskunder vil ændre adfærd omkring elforbruget, når der anvendes realistiske tidsdifferentierede tariffer i stedet for faste nettariffer.Forsøget Flyt Dig! har kørt i 12 måneder med opstart 1. april 2014.

EU-Kommissionen lægger derfor op til at accelerere energieffektiviseringen af EU’s bygningsmasse og sætte skærpede krav til integrationen af vedvarende energikilder i varme- og kølingssektoren. Det fremgår af et tidligt udkast til Kommissionens kommende varme- og kølingsstrategi som blev lækket i den forgangne uge.

En af de centrale personer i den danske energisektor gennem de seneste 30 år, vice president Knud Pedersen fra DONG Energy og formand for Intelligent Energi, er lige fyldt 60 år.

Bestyrelsen i Branchefællesskab for Intelligent Energi har vedtaget at samordne de igangværende aktiviteter i et mødeforum, som drøfter og håndterer de mange emner der er i forhold til varmepumper, både store varmepumper til industriel brug og fjernvarme, køling, samt små varmepumper til individuel opvarmning.

EU-Kommissionen har evaluering af Bygningsdirektivet i høring med henblik på en revision. For iIntelligent Energi er det vigtigt at fleksibilitet spiller en større rolle i en kommende revision.

EU's Energi- og klimakommissær Miguel Arias Cañete talte onsdag ved plenarforsamlingen for Regionsudvalget i Bruxelles. Byer og regioner bør øge fokus på energieffektivitet, hvor der især er penge at spare i renovation og energieffektivisering af EU’s bygningsmasse, lød det fra kommissæren.

Branchefællesskab for Intelligent Energi har på vegne af Dansk Energi i samarbejde med SoG, DI og Energistyrelsen netop publiceret et White Paper om intelligente bygninger: ” SMART BUILDINGS - Combining energy efficiency, flexibility and comfort”.

Gennem de sidste 4 år har elforbrugerne på Bornholm været med til at skaffe vigtig viden om fleksibelt forbrug. Altså om hvordan man kan flytte dele af elforbruget til tidspunkter, hvor der eksempelvis er meget vind i systemet og dermed en lavere elpris. Forsøget er det største af sin art i Europa, og det vækker stor glæde hos partnerne bag projektet, at forsøget nu får fornyet støtte fra den såkaldte EUDP–ordning, og at EcoGrid 2.0 dermed er en realitet.

Der er fokus på, hvordan vi sammentænker fremtidens energiformer bedst muligt, når branchefællesskabet for Intelligent Energi holder årsmøde den 18. november 2015 i København. Ifølge Helle Juhler-Verdoner, der er branchechef for Intelligent Energi bliver det især optimal anvendelse af den billige vindbaserede strøm, i el, varme og gas og vand, der kommer i centrum på dagen.

Der er nye midler på vej til det succesfulde energiforskningsprojekt, EcoGrid, som nu får fornyet støtte til forskningen i forbrugernes adfærd i fremtidens elmarked.

Teknologisk Institut har netop indviet et forsøgsanlæg i Aarhus i form af et storskala batterianlæg. Formålet er, at udvikle pålidelige batteriløsninger, som kan sikre forbrugerne og industrien elektricitet på vindstille dage eller ved fejl på vindmølleparker.

Branchefællesskab for Intelligent Energi holder Generalforsamling og efterfølgende årsmøde den 18. november. Også i år er der valg til bestyrelsen. Vi ser gerne, at bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af medlemmerne i iEnergi, så hermed en opfordring til, at du overvejer om en plads i bestyrelsen er noget for din virksomhed og dig.

iEnergi har afgivet kommentarer til regeringens bemærkninger til evaluering af Bygningsdirektivet. iEnergi har peget på, at i fremtiden bør EU's bygningsdirektiv sikre, at bygningerne understøtter et fleksibelt energisystem, således at der stilles krav til bygningerne og deres komponenters fjernstyrings-muligheder.

Med regeringens finanslovsforslag lægges der blandt andet op til en markant reduktion i midlerne til EUDP-ordningen. Støtteordningen har mellem 2013 og 2015 årligt modtaget mellem 373 mio. og 402 mio. kroner, men fra og med 2016 vil regeringen kun give programmet 57 mio. kroner de tre følgende år.

Med regeringens finanslovsforslag forsømmes muligheden for at virkeliggøre det politisk brede ønske om, at vi skal have et større brug af den stadigt grønnere strøm. Gør vi ingenting, misser vi chancen for at høste den fulde gevinst af den investering, vi har lavet i vedvarende energi, mener Branchefællesskab for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner.

Nye resultater fra forsknings- og demonstrationsprojektet EcoGrid, der har involveret virksomheder, Østkraft, Energinet.dk og ikke mindst cirka 2000 bornholmske elforbrugere, viser, at det er muligt at aktivere borgerne og få dem til at bruge el, når der er rigeligt og stor produktion, og mindre, når det eksempelvis er vindstille. Det skriver Energinet.dk onsdag.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, tager i dag til Berlin og mødes med tyske beslutningstagere og embedsmænd for at diskutere EU’s Energiunion og eksport af energiteknologi.

Et af Danmarks største smart energy-projekter, EcoGrid EU, lakker mod enden. Med hjælp fra næsten hver 10. husstand på Bornholm har storskala-projektet demonstreret, at forbrugsfleksibilitet er mulig i et helt nyt fem minutters realtidsmarked.

iEnergi arbejder med at fremme integrationen af energisystemerne. HMN naturgas har netop offentliggjort en smart energi video, som kommer godt rundt om temaet.

Enorme udsving i elproduktion fra vindmøller viser, at elektrificering og smart energy-løsninger er vigtige både i Danmark og internationalt, mener branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Branchefællesskab for Intelligent Energi.

Vi byder Søren U. Schmidt, DONG Energy, velkommen som formand for Markedsdesignsøjlen. Søren afløser Peder Dybdal Cajar, som har skiftet job.

Netsøjlen opdaterer produktkataloget med smartgrid-komponenter til distributionsnettet i oktober.

En ny undersøgelse af energisektorens håndtering af it-sikkerhed foretaget af PwC, viser, at sektoren er rustet til at møde nye it-sikkerhedsudfordringer.

Sikkerhedsstyrelsen moderniserer Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ændringerne får betydning for installationer og elektriske anlæg (elforsyningsanlæg).

D. 25. juni holdt net- og it-sikkerhedssøjlen for første gang fællesmøde. Temaet var smart grid-komponenter og anvendelse af data.

Vi er glade for, at Katrine Grunnet, senior manager for infrastructure business development i DONG Energy har påtaget sig opgaven som formand for Markedsdesignsøjlen.

Energiafgifterne skal ændres, så vi kan rykke på smarte energiløsninger i vores bygninger, skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi i Århus Stiftstidende.

iEnergi byder den ny Venstre-regering velkommen og ser bl.a. frem til at samarbejde med Lars Christian Lilleholt som ny Energi-, forsynings- og klimaminister. På den lange bane handler det om, at energipolitikken skal fokusere langt mere på energiforbruget og skabe anvendelse af vedvarende energi. Derfor hilser iEnergi en Energikommission velkommen.

Torsdag d. 18. juni var den gamle tappehal på Carlsberg, Tap1, for en dag omdannet til Energibranchens samlingspunkt, som Dansk Energi afholdt sit femte årsmøde.

Markedsdesignsøjlen holdt møde den 3. juni og vil i forlængelse heraf for resten 2015 arbejde med en række temaer.

På en konference i Oslo den 12. maj 2015 gav myndigheder, konsulenter og branchefolk deres syn på effekttarifering. Udgangspunktet for konferencen var en koncepthøring om effekttariffer, som de norske myndigheder har udsendt. Effekttariffer fokuserer på omkostninger ved spidsbelastning i modsætning til den traditionelle mængdeafhængige tarifering.

Vestas modtog torsdag aften Deloittes Big Data-pris for virksomhedens anvendelse af sofistikeret data til at optimere vedligeholdelsen af vindparkerne.

Pensionsselskabet PKA har investeret 300 millioner kroner ind i fonden Sustain Solutions, der vil hjælpe særligt den offentlige og den almene sektor med at give ældre bygninger en tiltrængt energirenovering.

Den lovede analyse af energiafgifter og tilskud er udeblevet. Dermed er der lange udsigter til en reform, der gør det attraktivt at bruge el til varme. Men der er akut behov for en økonomisk hjælp til store varmepumper i de decentrale kraftvarmeområder.

Danmark har et mål om 100 procent grøn energi i 2050. Det når vi ikke uden at bruge el til meget mere i vores energisystem, og her kan danske kommuner spille en afgørende rolle. Det skriver Jeppe Røn Hartmann, konsulent i Intelligent Energi, i et debatindlæg i Jyske Vestkysten.

Danmark har et mål om 100 procent vedvarende energi i 2050. En fremtid præget af fluktuerende energikilder vil dog medføre nogle betydelige udfordringer i forhold til stabilitet i el-nettet.

READY-projektet, der går ud på at styre varmepumper efter elpriserne, løb med ForskEL-prisen på EnergiForsk15-konferencen i Industriens Hus.

Ifølge Energy Supply har Seas-NVE har netop gennemført en større firm-ware upgrade af 385.000 intelligente elmålere.

Danmark får i dag en ny app, der skal give danskerne svar på, om de er klar til at køre elbil.

Danmark er allerede i dag et af de førende lande i verden, når det gælder vedvarende energi og en effektiv udnyttelse af energien. Det kan vi blandt andet se hos de danske virksomheder. Sådan siger branchechefen for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner i temasektion ”Vores Nye Bygninger”, distribueret med dagens udgave af Børsen.

Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste år mere end nogensinde tidligere. I alt blev der eksporteret for 74,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 10,7 procent i forhold til året før. Til sammenligning steg den samlede vareeksport med 0,6 procent.

Danmark henter milliard fra Horizon 2020 – der er stort potentiale for energiprojekter Danske interessenter er lykkedes med at hjemtage godt 1,1 milliarder kroner fra EU's forskningsprogram Horizon 2020, meddeler Uddannelses og Forskningsministeriet.

Energistyrelsen har netop igangsat en høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varme-pumper til produktion af fjernvarme.

Dansk Energis ELFORSK-program har netop udgivet ’Den store blå om Systemoptimering’. Bogen skal bidrage til den grønne omstilling ved at informere om, hvordan man kan optimere og nedbringe energiforbruget i stort set alle elmotordrevne processer.

Ifølge Dells årlige trusselsrapport er antallet af it-angreb på SCADA systemer fordoblet i 2014.

JRC (Joint Research Center) offentliggjorde lige før påske en cost-bennefit analyse af et smart grid i Rom. Det er første gang, at JRC har lavet en cost-bennefit analyse af et fuldskala-projekt for en hel by, og resultatet er overordnet positivt.

Det EU-finansierede projekt, ENSPOL, der skal understøtte en effektiv implementering af energieffektiviseringsdirektivets artikel 7 vedr. energispare-forpligtelser eller alternativer hertil, har netop offentliggjort de første resultater.

Når 1000 forskere og 4000 studerende om et par år flytter ind i Niels Bohr Bygningen vil de møde en bygning med intelligent bygningsstyring, som skal sikre optimalt indeklima, energi-effektivitet og fremtidssikre rammer.

Færøerne har lagt sig i selen for at komme helt i front, når det gælder den grønne omstilling. Forventningen er, at 80 % af energiforbruget allerede i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder.

Af en analyse i Politiken d. 7. april fremgår det, at kun 4 procent af Dansk Erhvervs medlemmer mener, at de kan flytte dele af deres elforbrug. Det viser, at der er brug for både viden og tilpassede løsninger.

Nyt udvalg skal undersøge regler og praksis for at belåne ejendomme i landdistrikterne. Det kan bane vej for mere tidssvarende teknologier som varmepumper, mener Dansk Energi.

EU’s energikommissær, Miguel Arias Cañete, foreslår at kommissionen skal overvåge de tilgængelige funktioner i de mange intelligente målere, som i disse år installeres over hele EU.

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

En stor del af verdens energiforbrug anvendes som bekendt i bygninger. I Danmark har energi-effektiviseringer længe været på dagsordenen – både blandt politikere, private og virksomheder.

Fleksibelt forbrug (Demand Response) vil blive en vigtig del af fremtidens el-system. Eurelectric har netop offentliggjort en række anbefalinger til, hvordan markedet fremover kan indrettes med demand response services.

Bygningsreglementet for 2015 har været i høring med frist d. 20. marts 2015. Intelligent Energi har i sit høringssvar lagt vægt på bygningers energifleksibilitet.

Rapporten “The Sustainable Electricity Systems – Smart City Lighthouse Cases” udarbejdet af Creara, analyserer 39 smart city projekter, hvoraf seks udvalgte “fyrtårnsprojekter” analyseres mere detaljeret.

Energirenovering er et særdeles hot emne, når det drejer sig om kommunernes vigtige rolle ift. målet om 30 % energibesparelser og 2050 målene. Hvordan der samtidig kan tilføres vækst i kommunerne er lige så interessant – set fra en kommunens synsvinkel.

Den 25. februar 2015, afholdt Branchefællesskabets DEHA-søjle workshop om fremtidens byggeri BR50. Workshoppens formål var at komme med ideer og løsninger til et nyt Green Tech 2050 kontorhus, som fra 2016 skal stå for test og demonstration af smart energi-løsnninger

EU’s økonomi- og finansministre blev d. 10. marts enige om en ny investeringsfond (EFSI), til fremme af investeringerne i EU.

På Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk kan husejere med få klik få information om den økonomiske besparelse ved at skifte varmekilde, for eksempel et skifte til en varmepumpe.

Når alle forbrugeres kan afregne deres elforbrug pr. time, vil fleksibelt elforbrug blive et stærkt konkurrenceparameter, ligesom energieffektivitet er i dag, skriver branchechef Helle Juhler-Verdoner fra Intelligent Energi fredag på Altinget.

”I har virkelig ramt hovedet på sømmet med denne hvidbog”. Sådan sagde EU’s kommissær for Energi og Klima, Miguel Arias Cañete, da han i går kommenterede på State of Greens hvidbog om energieffektiviseringer i industrien

I Thisted Kommune er Energipunkt Frøstrup netop åbnet for offentligheden.

Axcellfutures fik primo februar sat fokus på forsyningssektorernes erhvervspotentiale og påpeget, at hvile-i-sig-selv princippet for fjernvarme og affaldsforbrænding bør erstattes af andre regulerings-modeller, som finder anvendelse i el-distribution og vand- og spildevand.

56.000 job og en femtedel af vareeksporten. Det er en del af den samlede energiindustris betydning for Danmark, viser en helt ny rapport, som Quartz+Co har lavet for DI Energi og Dansk Energi.

I uge 9 udgav Kommissionen sin handlingsplan for EU’s energipolitik i de kommende år.

Apple annoncerede i sidste uge, at man placerer et nyt datacenter i Viborg.

Markedsdesignsøjlens hidtidige formand, Anna-Grethe Hjortkjær, har skiftet job i Dong Energy og har derfor fratrådt stillingen som formand for Markedsdesign-søjlen. Ny formand bliver Peder Dybdal, afdelingsleder for Strategisk Netanalyse i DONG Energy C&M.

Fordelene ved Smart Cities er mange, herunder mindre energi- og ressourceforbrug. Men i takt med at byen i højere grad kobles sammen via for eksempel Wi-Fi, øges risikoen for misbrug også. Derfor har regeringen nu nedsat en tænketank, der skal vurdere potentialer og udfordringer ved Smart City-teknologierne.

Det danske energisystem er midt i en rivende udvikling – du kan bidrage til at gøre det intelligent. Konferencen Det Intelligente Energisystem d. 25.-26. marts vil give dig indsigt, inspiration og styrke dit netværk, så du føler dig klar til at løfte udfordringerne i din dagligdag.

Dansk Energi har anmeldt en opdateret tarifberegningsmodel, hvor branchen anbefaler brugen af tidsdifferentierede tariffer.

I USA er nogle forsikringsselskaber imidlertid begyndt at give rabat på forsikringspolicen til kunder, der har installeret visse smarte produkter. Det gælder f.eks. tyverialarmer, røgalarmer og sensorer der kan måle om der er læk på vandrør og som slukker automatisk inden der sker større skade.

iEnergi har fået Teknologisk Institut til at gennemføre en undersøgelse af mulighederne for at anvende kontorbygninger energifleksibelt i et intelligent energisystem.

Den 29. januar afholdt iEnergis Net-søjle en workshop om fremtidens intelligente 10/0,4 kV net-stationer. Leverandører, rådgivere, universiteter og net-selskaber arbejdede aktivt med at dele 10/0,4 kV net-stationer op i forskellige tekniske niveauer.

Interessen for Smart Cities med alt, hvad det indebærer af praktiske udfordringer, smarte APP’s og fremtidsmusik, er betydelig både fra kommuner og virksomheder.

Det danske energiforbrug falder – og vi holder fast i den økonomiske vækst. Dermed holder den danske fortælling om, at vækst er mulig, uden at energiforbruget følger med. Dansk Energi glæder sig over, at energiselskabernes store indsats for at spare energi bidrager til udviklingen – og især over, at tallene viser, at lavere energiforbrug tydeligvis kan kobles med øget produktion i vores industri.

Mens tilbagebetalingstiden på nye vinduer eller isolering typisk ligger på 12-15 år, er den ifølge Kemp & Lauritzen kun 5-6 år for fornyelse af tekniske installationer. Temadag i Dansk Energi d. 11. marts om intelligent styring af bygninger.

Hvis der er en ting, alle er enige om i elbranchen, er det, at det er næsten trolddomskunst at forsøge at gætte på fremtidens elpris. Så hvorfor er der alligevel nogle der forsøger? – heriblandt Dansk Energi, der sammen med Branchefællesskab for Intelligent Energi inviterede til debat om emnet i Energiens Hus onsdag eftermiddag.

Innovationsfonden har bevilget 260 millioner kroner til 15 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø. Dansk Energi deltager i to af forskningsprojekterne.

Gårsdagens rapport fra Elreguleringsudvalget viser et begrænset fremadrettet potentiale for effektivisering af eldistributionsselskaberne. Men med den efterfølgende medieopmærksomhed blev der rejst usikkerhed om nogle af tallene i rapporten. Usikkerhed, som forventes afklaret på dagens debatmøde i Energiens Hus om udvalgets anbefalinger.

Regeringens reguleringsudvalg er efter to år klar med sine anbefalinger til regulering af den danske elforsyningssektor. Energinet.dk, der er et af de selskaber, der er blevet vurderet, hilser den endelige rapport og udvalgets anbefalinger velkommen.

Forventningerne til elpriserne er afgørende for investeringerne i infrastruktur, for værdien af fleksibelt elforbrug og energibesparelser mm. Dansk Energi har i dag offentliggjort sine elprisscenarier.

I dag offentliggør Elreguleringsudvalget sit bud på rammerne for elsektoren i Danmark. Helle Juhler-Verdoner, Branchechef for Intelligent Energi, har ros til rapportens overordnede konklusioner.

Klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget El-reguleringsudvalgets anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren kan skrues sammen i fremtiden. Her kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle, og det stiller krav til elsystemet, skriver Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

Intelligent Energi lægger i vægt på luft til innovation i sit høringssvar til forslag om lov til ændring af elforsyning.

Energiselskab og paraplyorganisation sætter de intelligente byer til debat: Smart cities lever, men teknikere og bureaukrater skal blive bedre til at fortælle politikere og beboere, hvordan teknologi gør livet skønnere.

Branchefælleskab for Intelligent Energi afholdt d. 16. november generalforsamling. Her var i alt seks bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter på valg.

Igen i år inviterer iEnergi til årsmøde: Temaet er forretningsudvikling gennem optimal ressourceanvendelse og fleksibilitet i anvendelsen af energien. Ved årsmødet præsenterer medlemmer og samarbejdspartnere os for de muligheder og udfordringer, de oplever i overgangen til et intelligent energi- og forsyningssystem.

Alt bliver forbundet via internettet, og det vil nedbryde mange af de grænser, vi tager for givet. Sådan lød det fra EU-kommissæren for forskning, udvikling og innovation under et besøg i København.

Regeringen offentliggjorde i december en ”National strategi for cyber- og informationssikkerhed”.